Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Computer Media s.r.o.

Dodavatel Computer Media s.r.o., se sídlem Olomoucká 28, 796 01, Prostějov. Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45573. IČ: 26919974 DIČ: CZ26919974 dále jen "dodavatel"

Základní ujednání

Seznam zboží na těchto stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je u každého zboží uvedeno v náhledu detailu. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za poštovné, balné, dopravu a za případné další poplatky se zobrazuje přímo v objednávce před jejím potvrzením s vyjímkou zásilek posílaných do zahraničí mimo Slovenské republiky (více viz odst. Způsob dopravy). V tomto okamžiku má zákazník možnost objednávku buď potvrdit a nebo zrušit. Cena zboží v uskutečněné objednávce bude přesně odpovídat konečné účtované ceně zboží na faktuře. Stav vyřízení každé objednávky si zákazník může průběžně zkontrolovat na těchto stránkách po zadání údajů objednáky. 

Zrušení objednávky zákazníkem

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky probíhá buď formou e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka a nebo změnou stavu zpracování objednávky v objednávkovém systému, kde je každá objednávka vedena pod jedinečným číslem.

Zrušení objednávky dodavatelem

Dodavatel může objednávku zrušit až do okamžiku jejího odbavení. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku dodat. Pokud již byla objednávka uhrazena, vrátí dodavatel zákazníkovi peníze v plné výši.

Zaslání zboží

Zboží bude dle volby zákazníka při objednání zasláno přepravní službou, nebo si jej zákazník může vyzvednou v sídle společnosti. Veškeré poplatky za uskutečnění dopravy zboží k zákazníkovi je vyčísleno v objednávce. Žádné další poplatky ani náklady na dopravné nebudou zákazníkovi účtovány.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Zboží označené "skladem" odbavujeme obvykle do 1-5 pracovních dnů. Zboží označené jako "připravujeme" odbavíme do 1-5 pracovních dnů od navezení zboží na sklad (typicky obratem po vydání). Zboží označené jako "není skladem" apod. odbavíme do 1-5 pracovních dnů od okamžiku znovunavezení zboží na sklad. Dodávka zboží, které není okamžitě k dispozici (čeká na vydání, dotisk apod.) může trvat řádově týdny, ojediněle až měsíce s ohledem na vyčkání na termín vydání.

Způsob dopravy

Byl-li v objednávce zvolen neosobní doběr zboží, pak dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky. Dodavatel je schopen zaslat zboží i do jiných států EU nebo do ostatních států světa. V takovém případě ale neplatí podmínky dopravného uvedené v objednávce a jsou navýšeny o cenu zásilky dopravce v rámci mezinárodního ceníku dopravce. Cena je pak závislá na cílovém státu zákazníka.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platební kartou, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. 

Daňový doklad

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před převzetím pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována primárně elektronickou poštou, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Vzhledem k povaze většiny prodávaných výrobků (knihy, nástěnné obrazy) doporučujeme zkontrolovat mechanické vady ihned, neboť mechanické opotřebení (zejména ušpinění listů, ohnutí knih, poškrábání vazby apod.) vznikají přirozeným vlivem používání a nemohou být po delší době od okamžiku dodání uznány jako vada výrobku. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude se zákazníkem dohodnuta forma zaslání či předání nového či opraveného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu info@computermedia.cz nebo písemně na adresu sídla nebo písemně přímo v provozovně dodavatele. Po odstoupení je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých součástí (např. CD, DVD, plakáty apod.) a u baleného zboží v obalu, který zajistí nepoškození zboří při přepravě k dodavateli. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení na stránkách www.computermedia.cz. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@computermedia.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky či písemně.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně týden před účinností nových obchodních podmínek.

V případě specifických dotazů k obchodním podmínkám prosím pište na e-mail info@computermedia.cz.