Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice)

Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a společnost.

Skladem
9788074021480
220,00 Kč
  • Od 16 ks 200,00 Kč (ušetříte 9%)
    Od 31 ks 190,00 Kč (ušetříte 14%)
    Od 71 ks 180,00 Kč (ušetříte 18%)
    Od 121 ks 170,00 Kč (ušetříte 23%)

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a společnost.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivem na člověka.

Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti.

Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.


Výuka pokrývá tato témata:

SOCIOLOGIE:

1. Sociologie jako věda: Vznik sociologie a její postavení v systému věd / Předmět sociologie a metody jejího zkoumání / Významní představitelé sociologického myšlení

2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Globalizace / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování

3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Vznik a dynamika malé sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání

4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka / Gender / Krize rodiny

5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace – rozvrstvení / Sociální status a mobilita

6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura / Problematika multikulturní společnosti

MÉDIA:

1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace

2. Žurnalistika: Žurnalistika / Kdo je to žurnalista? / Zdroje žurnalistických informací

3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů

4. Média: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Elektronická média

5. Média v zábavě, reklamě a společnosti: Média a zábava / Média a reklama / Média a společnost / Současná reklama

6. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích

7. Regulace médií: Regulace a kontrola médií / Média pro veřejnou službu / Legislativní úprava médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Etika v žurnalistické práci / Svoboda slova

8. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Sociologie ze vzdělávacího programu RVP – Občanský a společenskovědní základ.

Více informací
Autor Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
Stav N/A
Formát knihy A4
Počet stran 92
Vydání 1.
Datum vydání 1. 11. 2013
Barevnost Celobarevná
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074021480
Datové médium N/A
Doložka Ano
Detail doložky Schválilo MŠMT č. j. MSMT-20471/2014-17 dne 7. března 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.