Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA (učebnice)

Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a společnost.

Skladem
9788074021480
220,00 Kč
  • Od 16 ks 200,00 Kč (ušetříte 18%)
    Od 31 ks 190,00 Kč (ušetříte 22%)
    Od 71 ks 180,00 Kč (ušetříte 26%)
    Od 121 ks 170,00 Kč (ušetříte 30%)

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a společnost.

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivem na člověka.

Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti.

Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.


Výuka pokrývá tato témata:

SOCIOLOGIE:

1. Sociologie jako věda: Vznik sociologie a její postavení v systému věd / Předmět sociologie a metody jejího zkoumání / Významní představitelé sociologického myšlení

2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Globalizace / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování

3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Vznik a dynamika malé sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání

4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka / Gender / Krize rodiny

5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace – rozvrstvení / Sociální status a mobilita

6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura / Problematika multikulturní společnosti

MÉDIA:

1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace

2. Žurnalistika: Žurnalistika / Kdo je to žurnalista? / Zdroje žurnalistických informací

3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů

4. Média: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Elektronická média

5. Média v zábavě, reklamě a společnosti: Média a zábava / Média a reklama / Média a společnost / Současná reklama

6. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích

7. Regulace médií: Regulace a kontrola médií / Média pro veřejnou službu / Legislativní úprava médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Etika v žurnalistické práci / Svoboda slova

8. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Sociologie ze vzdělávacího programu RVP – Občanský a společenskovědní základ.

Více informací
Autor Mgr. Tereza Köhlerová, PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
Formát knihy A4
Počet stran 92
Vydání 1.
Datum vydání 1. 11. 2013
Barevnost Celobarevná
Druh vazby Brožovaná
ISBN 9788074021480
Detail doložky Schválilo MŠMT č. j. MSMT-20471/2014-17 dne 7. března 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.